Joie

Potato Scrub

Sold out
  • Potato Scrub
  • Potato Scrub
  • Potato Scrub

Joie

Potato Scrub

Sold out
  • Scrub potato skins clean.
  • Great to clean potatoes and other veggies!
  • Eating potatoes with their skins is delicious and nutritious.